مدیر روابط عمومی

 

نام : سهیل

نام خانوادگی : فاخری

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر 

پست الکترونیک : s.fakheri@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۲