روانشناسی

 

نام : زهرا

نام خانوادگی : احمد نژاد

مدرک تحصیلی : کارشناسی مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک:  ahmadnejad@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰