برق

 

نام : زهرا

نام خانوادگی : احمدنژاد

مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت بازرگانی

پست الکترونیک : Ahmadnejad@aihe.ac.ir

 

کارشناس آموزش گروه های برق- الکترونیک و برق - قدرت

آخرین ویرایش۲۸ شهریور ۱۴۰۰