مـشاوران دانـشگاه

مهندس صالح اسدی مشاور اجرائی ریاست هیات امنا
  حسین فلاح مظلومی مشاور حقوقی دانشگاه آیندگان

 

آخرین ویرایش۱۱ بهمن ۱۳۹۶
تعداد بازدید:۱۴۸۷