زبان خارجه

 

نام : بیژن

نام خانوادگی : حکمت شعار

مدرک تحصیلی : دکترای زبان انگلیسی

پست الکترونیک : bizhan_hekmat @aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲