تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

نام :   هادی

نام خانوادگی :   فرهنگی

مدرک تحصیلی :   کارشناس ارشد تربیت بدنی

پست الکترونیکی :    farhangi@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۴۰۰