راهنمای سامانه ویژه دانشجویان

آموزش پنل دانشجو ها

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashborad.mp4

آموزش پنل دانشجو ها (موبایل)

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentDashboradMobile.mp4

آموزش برگزاری آزمون توسط دانشجو

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentExam.mp4

آموزش عضویت در کلاس توسط دانشجو

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentlessonRegister.mp4

آموزش ورود به سمالایو (دانشجو ها)

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/StudentLogin.mp4

 

جهت دریافت و مشاهده راهنمای تصویری کلیک نمایید