راهنمای سامانه ویژه اساتید

کلیه آموزش های سامانه سمالایو :

آموزش کامل سمالایو

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/AllSamaliveCenter.mp4

آموزش تغییر منطقه زمانی

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/ChangeTimeZone.mp4

آموزش ساخت جلسات مجازی

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/CreateOnlineClass.mp4

آموزش نحوه برگزاری یک جلسه آنلاین

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClass.mp4

آموزش اشتراک گذاری فایل در جلسه آنلاین

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassFileShare.mp4

آموزش نحوه فعال سازی دسترسی در جلسه آنلاین

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassPermissions.mp4

آموزش نحوه زمانبندی جلسات مجازی

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/OnlineClassSchedule.mp4

آموزش نحوه برگزاری امتحان

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/ProfessorExam.mp4

آموزش ضبط جلسات مجازی

http://download.samasoft.net/sama/Samalive/RecordOnlineClass.mp4