مدیر پژوهش و فناوری

نام :   محسن

نام خانوادگی :   ایمنی

مدرک تحصیلی :   دکتری حسابداری

پست الکترونیکی :   imeni@aihe.ac.ir

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۹