نشریه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات

 

سردبیر  :

   سید اسماعیل نجفی

مدیر اجرایی  : 

   سید احمد عدالت پناه

شاپا  :  2538 -5097

  www.journal-dmor.ir      

 

 

 

شماره های نشریه

دوره2 (1396)

دوره1 (1395)

شماره 1

شماره 2

 

شماره 1

 

 

آخرین ویرایش۰۴ بهمن ۱۳۹۶