واحد حراست

 

 •  حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی.
 •   کسب و پرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... سازمان و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذیربط.
 •   کشف و پیگیری تخلفات صنفی ، عمومی، فنی ، اداری و مالی و ... و ارائه گزارش آن به مدیر دستگاه و مراجع ذی صلاح.
 •   ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئیس سازمان و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح سازمان، حسب نیاز و تشخیص.
 •    تعیین مشاغل حساس سازمان، بر اساس خط مشی ابلاغی حراست مرکزی.
 •    بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس.
 •    بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد پرسنل اعزامی به خارج از کشور و توجیه حفاظتی آنان و نیز پرسنلی که با اتباع بیگانه ارتباط دارند.
 •   نظارت و بازرسی بر نحوه اجرای مناقصه ها و مزایده ها و بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد پیمانکاران و شرکت های طرف قرارداد با دستگاه.
 •   ایجاد سیستم اطلاع رسانی برای دریافت گزارشهای مردمی به طور مستمر و تجزیه و تحلیل آنها و اتخاذ تدابیر لازم.
 •     تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطر و تهدید امنیتی.
 •    تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسناد و مدارک طبقه بندی شده سازمان به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیر مجاز آنها.
 •     پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی از قبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش سازمان، با هماهنگی حراست مرکزی.
 •   شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها و گزارش موارد به مراجع ذی صلاح.
 •  پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عوامل ضد انقلاب داخلی و خارجی در سازمان، بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده از طریق حراست مرکزی.
 •  کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در سازمان، بر اساس ضوابط اعلام شده از طریق حراست مرکزی و مقررات عمومی کشور.
 •    صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به سازمان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیر مجاز.
 •    کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده سازمان.
 •  طبقه بندی اماکن و تأسیسات سازمان، از نظر حفاظت فیزیکی، برابر مقررات مصوب مربوط، با هماهنگی مراجع ذی صلاح.
 •    ایجاد دبیرخانه و بایگانی محرمانه به منظور دریافت، ثبت و صدرو کلیه نامه ای طبقه بندی شده سازمان و انجام امور مربوط به کشف رمز،تلگراف، تلکس و فاکس.
 •    تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران سازمان و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه.
 •   تهیه شناسنامه محیطی سازمان و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب.
 •    بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمع بندی آنها به منظور تهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذی ربط و ارائه گزارش عملکرد ماهانه به حراست مرکزی.
 •     آموزش مدیران و کارکنان سازمان، در زمینه های حفاظتی، اطلاعاتی و مقابله با حوادث غیر مترقبه از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و ...
 •   ارائه پاسخ به استعلامات سایر ارگان های ذیصلاح، طبق دستورالعمل های ابلاغی.
 • شناسایی عناصر متعهد و تلاش برای رشد و ابقای آنان در مشاغل حساس و جلوگیری از نفوذ و رشد عناصر معاند به مجموعه اداری.
 •  نظارت بر نحوه اجرای قوانین، مقررات، مأموریت ها و برنامه های دستگاه.
 •   ارتباط با مراجع قضایی در خصوص تعقیب و پیگیری تخلفات عمومی و امنیتی  بررسی نتایج اقدامات سازمان متبوع برای ارائه به سلسله مراتب.
آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۰