شورای دانشجویی

شورای دانشجویی

به منظور تهیه و تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه امور دانشجویی و فراهم نمودن امکانات لازم برای رشد فکری و روحی و تأمین نیازهای‌رفاهی دانشجویان و همکاری با معاون دانشجویی در امور اجرایی، شورای دانشجویی موسسه تشکیل می‌شود.

اعضای شورای دانشجویی دانشگاه عبارت‌اند از:

‌الف) معاون دانشجویی

ب) یک نماینده از هر یک از شوراهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه

‌د) سه نفر مسئول امور خوابگاه‌ها، تربیت بدنی و غذاخوری دانشگاه

ه) مدیر کل امور دانشجویی

‌و) یکی از اعضاء جهاد دانشگاهی (‌در صورت موافقت رییس دانشگاه)

 

وظایف شورای دانشجویی دانشگاه عبارت است از:

 

‌الف) همکاری با معاون دانشجویی دانشگاه برای ایجاد زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه و تصمیمات هیأت رییسه

ب) تدوین برنامه‌های مختلف در زمینه‌های امور دانشجویی و پیشنهاد آنها به شورای دانشگاه از جمله:

  •  آیین‌نامه‌های فعالیت‌های ورزشی و فوق برنامه
  •  اداره خوابگاه‌های دانشجویی و مسائل انضباطی
  •  اداره امور غذاخوری‌های دانشجویی

ج) بررسی مسائلی که توسط شورای دانشگاه یا معاون دانشجویی دانشگاه، به شورای دانشجویی ارجاع می‌شود و اظهار نظر درباره آنها.

‌د) همکاری در برنامه‌ریزی فعالیت‌های رفاهی (‌قرض‌الحسنه - وام و کار دانشجویی، تعاونی مصرف و نقلیه و...)

 

آخرین ویرایش۲۸ مهر ۱۳۹۸