معاونت اجرائی و عمرانی

 

نام  :   صالح

نام خانوادگی :  اسدی

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی حسابداری    

                     کارشناس ارشد مهندسی عمران - زلزله

پست الکترونیکی  :             s_asadi@aihe.ac.ir

                            Asadi.s.2007@gmail.com

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۳۱ فروردین ۱۴۰۲