حضور مدیران‌گروه در ترم جاری

حضور مدیران‌گروه در ترم جاری

عنوان گروه

مدیر محترم گروه

زمان حضور

لینک های ارتباطی

گروه کامپیوتر و برق

 (مقطع کارشناسی)

آقای  همایون بهشتی

یکشنبه 7:30  الی 14:30

https://chat.whatsapp.com/C5tYiR01rT03h0RoM9acCW

گروه کامپیوتر و برق

 (مقطع کارشناسی ارشد)

دکتر سیداحمد عدالت پناه

سه شنبه 8 الی 12

چهارشنبه 8 الی 12

https://chat.whatsapp.com/FfOfTZnEIvaASf4tNwSaMJ

گروه عمران

دکتر هادی فقیه ملکی

چهارشنبه 7:30  الی 14:30

https://chat.whatsapp.com/JkWsSKN7yP3KfnpZ3tyWbu

گروه گرافیک

آقای محمد جمشیدی

یکشنبه 7:30  الی 14:30

https://chat.whatsapp.com/Eio20AUOvpVKL8fkEAastb

گروه صنایع

دکتر سیداحمد عدالت پناه

سه شنبه 8 الی 12

چهارشنبه 8 الی 12

https://chat.whatsapp.com/IX9SZKV8U1R3epi6syqcGy

گروه حسابداری و مدیریت

دکتر محسن ایمنی

شنبه 10 الی 14

دوشنبه 10 الی 14

@accounting_management_ayandegan(تلگرام)

گروه معماری

خانم سمانه حسین پوریان

سه شنبه 7:30  الی 14:30

https://chat.whatsapp.com/FNKJPdxQ6aNIxgHRbq5mD6

گروه روانشناسی

دکتر الهه صادقی

چهارشنبه 7:30  الی 14:30

https://chat.whatsapp.com/F9en7NFyMkfJMtUTagqpsR

گروه حقوق

دکتر علیرضا امینی
خانم معصومه شکوری

شنبه 9 الی 13

یکشنبه 9 الی 13

https://chat.whatsapp.com/GdIOTzvfMMW96sQcx0iXdf

گروه صنایع غذایی

خانم خدیجه قاضیانی

سه شنبه 8 الی 12

چهارشنبه 8 الی 12

https://chat.whatsapp.com/KgabrkHkdVyAX4Lyjh8g9y

گروه طراحی دوخت

خانم خدیجه قاضیانی

سه شنبه 8 الی 12

چهارشنبه 8 الی 12

https://chat.whatsapp.com/DDY6YWRlz4n3OtxGRZTVNO

گروه علوم پایه

خانم خدیجه قاضیانی

سه شنبه 8 الی 12

چهارشنبه 8 الی 12

https://chat.whatsapp.com/HAd7JvHVDak1gUPibQgBuV

گروه مکانیک

آقای مهدی مسلمی

سه شنبه 8 الی 12

چهارشنبه 8 الی 12

https://chat.whatsapp.com/Ist8yg4VaVY9Z3J2xQJgsW

گروه معارف

دکتر امین دیلمی

دوشنبه  7:30  الی 14:30

https://chat.whatsapp.com/GxkciHiuFdiEBHrqjdRunA

گروه زبان

آقای بیژن حکمت شعار

دوشنبه: 11:15 الی 13:15

سه شنبه 11:15 الی 13:15

چهارشنبه: 7:30 الی 11:30

https://chat.whatsapp.com/ENyO5jkORP07t57hf7xycj

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۰ ساعت انتشار: ۱۰:۳۸

کلید واژه ها: مدیران گروه دانشجو آموزش موسسه آموزش عالی آیندگان


( ۱ )

نظر شما :