تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۹ ساعت انتشار: ۱۱:۰۵

طرح پایش و غربالگری سلامت دانشجویان

طرح پایش و غربالگری سلامت دانشجویان (روانی-جسمانی) مختص دانشجویان ورودی جدید 

جهت ورود به طرح پایش و غربالگری سلامت دانشجویان (روانی-جسمانی) لطفا کلیک نمایید 

 

                                                                                                              معاونت پژوهش و فناوری