ثبت نام در سامانه سلامت
تاریخ انتشار: ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ ساعت انتشار: ۱۴:۳۶

ثبت نام در سامانه سلامت

احترامـا بـا تـوجه به ضـرورت پـایش مسـتمر وضـعیت همه شـهروندان و پیشـگیری ازشـیوع بیشتر ویروس کرونا، مسئولین وزارت بهداشت تقاضا دارند که همه هموطنان در سامـانه salamat.gov.ir حتمـا ثبت نـام بعمـل آورنـد. در این راسـتا انتظار می رود جامعه دانشـگاهی وخانواده های وابسـته همکاری کاملی در این مسـیر داشـته باشـند.

 

 

معاونت فرهنگی- دانشجویی


نظر شما :