اطلاعیه دفاع‌های ۲۳ و ۲۵ بهمن

جلسه دفاع دانشجو آقای  آبداری- سینا رشته فناوری اطلاعات-کسب و کار الکترونیک روز سه شنبه 1401/11/25 ساعت 10:00
موضوع: یک سیستم توصیه گر هوشمند جدید پوشاک با تکیه بر مفهوم منطق نوتروسفیک
استاد راهنما: آقای دکتر عدالت پناه
استاد مشاور: آقای پروفسور فلورانتین اسمرانداکه
استاد داور: آقای دکترصفا
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو آقای نیکوئیان - ابوالفضل رشته مهندسی کامپیوتر- نرم افزار روز سه شنبه1401/11/25ساعت10:30
موضوع: یک مدل جدید مبتنی بر یادگیری عمیق و تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی عملکرد بانک ها
استاد راهنما: آقای دکتر عدالت پناه
استاد مشاور: آقای دکتر نجفی
استاد داور: آقای دکتر صفا
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو خانم  تحویلداری لنگرودی- فاطمه رشته حسابداری روز یکشنبه 1401/11/23 ساعت09:00
موضوع: توانایی مدیران، شدت تحقیق و توسعه و عملکرد شرکت های بازار سرمایه ایران
استاد راهنما: آقای دکتر ایمنی
استاد مشاور: آقای دکتر پور علی
استاد داور: آقای دکترکاویانی
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو آقای همتی- علیرضا رشته مدیریت مالی روز یکشنبه1401/11/23 ساعت09:30
موضوع: مسئولیت پذیری اجتماعی و شفافیت اطلاعات بر بهبود عملکرد مالی بانک (مطالعه موردی: بانک های قرض الحسنه مهر ایران در غرب مازندران)
استاد راهنما: آقای دکتر ایمنی
استاد مشاور: آقای دکتر کاویانی
استاد داور: آقای دکتر عدالت پناه
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو آقای احسانی- امیرحسین رشته مدیریت مالی روز یکشنبه 1401/11/23 ساعت10:00
موضوع: پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با استفاده از مدل  fامتیازی پیوتروسکی
استاد راهنما: آقای دکترکاویانی
استاد مشاور: آقای دکتر ایمنی
استاد داور: آقای دکتر عدالت پناه
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو آقای رضی کاظمی- محسن رشته حسابداری روز یکشنبه 1401/11/23 ساعت10:30
موضوع: توانایی مدیران و به موقع بودن گزارشگری مالی: با تاکید بر نقش اندازه موسسه حسابرسی و شرکت
استاد راهنما: آقای دکترایمنی
استادان داور: آقای دکتر عدالت پناه، آقای دکتر سرور خواه
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو خانم کاظم نژاد- محدثه رشته مدیریت مالی روز یکشنبه 1401/11/23 ساعت11:00
موضوع: کارایی سرمایه در گردش و عملکرد واقعی شرکت ها در بازار سرمایه ایران
استاد راهنما: آقای دکتر عدالت پناه
استاد مشاور: آقای دکتر ایمنی
استاد داور: آقای دکتر سرور خواه
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو خانم کوزه گر- مبینا رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی روز یکشنبه 1401/11/23 ساعت11:30
موضوع: شناسایی راه کارهای ارتقای کیفیت خدمات آموزشی موسسه آیندگان بر مبنای دیدگاه‌های دانشجویان
استاد راهنما: آقای دکتر سرور خواه
استاد مشاور: آقای دکتر عدالت پناه
استاد داور: آقای دکتر ایمنی
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

جلسه دفاع دانشجو خانم صادقی- مریم رشته حسابداری روز یکشنبه 1401/11/23 ساعت12:00
موضوع: بررسی تاثیر  توانایی مدیران بر  ظرفیت مالی با در نظر گرفتن نقش استراتژی تجاری
استاد راهنما: آقای دکتر ایمنی
استاد مشاور: آقای دکتر مشعشعی
استاد داور: آقای دکتر سرور خواه
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم حسین پوریان

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ ساعت انتشار: ۱۴:۳۱

نظر شما :