جلسات دفاع شهریور ۱۴۰۱

جلسات دفاع شهریور ۱۴۰۱

 • جلسه دفاع  دانشجو آقای سید محمد حسین حسنی رشته روانشناسی روز دوشنبه 1401/06/28ساعت 08:30

موضوع: اثربخشی تکنیک های مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حس خودکارآمدی و رضایتمندی شغلی معلمان مرد مقطع متوسطه دوم
استاد راهنما: خانم دکتر عبدالکریمی
استاد مشاور: خانم دکتر صادقی
استاد داور: آقای دکتر ترخان
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم قاضیانی

 

 •  جلسه دفاع  دانشجو آقای علیرضا غنی پور رشته روانشناسی روز دوشنبه 1401/06/28ساعت 08:00

موضوع: اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی بر مولفه‌های هیجان تحصیلی و رشد اجتماعی کودکان 6 تا 12 سال مبتلا به اختلال بیش‌فعالی/ نقص توجه
استاد راهنما: خانم دکتر صادقی
استاد مشاور:آقای دکتر ترخان
استاد داور:خانم دکتر عبدالکریمی
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم قاضیانی

 

 •  جلسه دفاع  دانشجو آقای امیر شیردل رشته روانشناسی روز دوشنبه 1401/06/28ساعت 09:00

موضوع: اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر پذیرش درمان دارویی و کاهش استیگمای احساسی بیماران روانی بستری در بیمارستان روانپزشکی رازی
استاد راهنما: آقای دکتر ترخان
استاد مشاور: خانم دکتر صادقی
استاد داور: خانم دکتر عبدالکریمی
نماینده تحصیلات تکمیلی: خانم قاضیانی

اطلاعیه جلسات دفاع تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

 • جلسه دفاع دانشجو آقای علی اشرف تلیکانی رشته مدیریت مالی روز سه شنبه 1401/06/29ساعت 08:00

موضوع: تاثیر سود آوری و ثبات بخش بانکی بر رشد اقتصادی کشور
استاد راهنما: آقای دکترکاویانی
استاد مشاور:آقای دکتر ایمنی
استاد داور:آقای دکتر عدالت پناه
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 

 • جلسه دفاع دانشجو خانم پریسا مرادی پور رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی روز سه شنبه 1401/06/29ساعت 08:45

موضوع: شناسایی عوامل موثر بر رضایت و نارضایتی دانشجویان از دانشگاه (مورد مطالعه:دانشجویان مقطع ارشد رشته مدیریت موسسه آموزش عالی آیندگان)
استاد راهنما: آقای دکترعدالت پناه
استاد مشاور:آقای دکترسرورخواه
استاد داور:آقای دکتر ایمنی
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 • جلسه دفاع دانشجو خانم زهرا لزر دوستی رشته مدیریت مالی روز سه شنبه 1401/06/29ساعت 09:30

موضوع: یک مدلسازی جامع برای انتخاب بهینه سبد سهام با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: آقای دکترعدالت پناه
استاد مشاور:آقای دکترایمنی
استاد داور:آقای دکتر سرورخواه
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 • جلسه دفاع دانشجو خانم مریم معافی  رشته حسابداری روز سه شنبه 1401/06/29ساعت 10:15

موضوع: اهرم و ارزیابی عملکرد با نقش تعدیلگر استراتژی تجاری
استاد راهنما: آقای دکترایمنی
استاد مشاور:آقای دکترنجفی
استاد داور:آقای دکتر سرورخواه
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 • جلسه دفاع دانشجو آقای علیرضا قاسمی رشته مدیریت مالی روز سه شنبه 1401/06/29ساعت 11:00

موضوع: تاثیر نوسانات سود بر تاخیر گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
استاد راهنما: آقای دکترصمدی
استاد مشاور:آقای دکترپور علی
استاد داور:آقای دکتر ایمنی
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 

اطلاعیه جلسات دفاع تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

 

 • جلسه دفاع  دانشجو خانم حدیثه شبان رشته روانشناسی روزپنجشنبه 1401/06/31ساعت 08:00

موضوع: اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کنترل افکار خودآیند منفی و اضطراب مرگ در سالمندان 
استاد راهنما: خانم دکتر صادقی
استاد مشاور: آقای دکتر صفاری نیا
استاد داور:آقای دکتر ترخان
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 • جلسه دفاع  دانشجو خانم نگار صداقت رشته روانشناسی روزپنجشنبه 1401/06/31ساعت 08:30


موضوع: مقایسه میزان اثربخشی مداخلات شناختی-رفتاری به دو شیوه کوچینگ و خودآموزی بر رضایت زناشویی و صمیمیت زوجین
استاد راهنما: آقای دکتر صفاری نیا
استاد مشاور: خانم دکتر صادقی
استاد داور:آقای دکتر ترخان
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 

 • جلسه دفاع  دانشجو خانم نساء سعادت یار رشته روانشناسی روزپنجشنبه 1401/06/31ساعت 09:00


موضوع: اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنظیم هیجانات و نشخوار فکری در دانش آموزان دختر پایه ی مقطع متوسطه ی اول 
استاد راهنما: خانم دکتر صادقی
استاد مشاور: آقای دکتر سام خانیانی
استاد داور:آقای دکتر ترخان
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 

 • جلسه دفاع  دانشجو خانم صدف سیدی رشته روانشناسی روزپنجشنبه 1401/06/31ساعت 09:30


موضوع: نقش میانجی صمیمیت زناشویی در رابطه بین طرحواره های جنسی با رضایت زناشویی زنان خانه دار
استاد راهنما: آقای دکتر سام خانیانی
استاد مشاور: خانم دکتر صادقی
استاد داور:آقای دکتر ترخان
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 

 • جلسه دفاع  دانشجو خانم فاطمه شیروانی رشته مدیریت بازرگانی-بازاریابی روز پنجشنبه  1401/06/31ساعت 12:00


موضوع: تاثیر بکارگیری تحلیل های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی از طریق مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت برند
استاد راهنما: آقای دکتر بزرگی
استاد مشاور: اقای دکتر عدالت پناه
استاد داور:آقای دکتر ایمنی
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 

 • جلسه دفاع  دانشجو خانم زکیه ملا رشته حسابداری روز پنجشنبه1401/06/31 ساعت 12:30


موضوع: بررسی تاثیر گذاری زیر ساخت های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد بر روی عملکرد سازمانی امور مالیاتی غرب استان مازندران
استاد راهنما: آقای دکتر بزرگی
استاد مشاور: اقای دکتر صمدی
استاد داور:آقای دکتر ایمنی
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

 

 • جلسه دفاع دانشجوخانم  میترا باقرحسنی رشته معماری روز پنجشنبه 1401/06/31ساعت 11:00


موضوع: طراحی ساختمان بلند مرتبه مسکونی با استفاده از رویکرد معماری فراکتال (خود تکرار شونده)
استاد راهنما: آقای دکترمعتمد
استاد مشاور:خانم دکتر فلکیان
استاد داور:آقای دکتر عدالت پناه
نماینده تحصیلات تکمیلی:خانم حسین پوریان

لازم به ذکر است، کلیه جلسات دفاع بصورت حضوری برگزار می‌گردد.

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ ساعت انتشار: ۱۱:۲۲

( ۲ )

نظر شما :