فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
هنر و معماریگرافیکارتباط تصویر -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقالـکـتروتکنیک - بـرق صنعتی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکالـکـترونیک - الـکـترونیک عمومی -کاردانی پیوسته
علوم انسانیتربیت بدنیتـربـیـت بـدنی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتأسیسات - تهویه مطبوع -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتاسیسات-تبرید-کاردانی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحـسـابـداری -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحـسابـداری بـازرگـانی - حـسابـداری -کاردانی پیوسته
علوم انسانیحقوقحـقـوق -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداری -کارشناسی ارشد
علوم انسانیحسابداریحسابداری مدیریت -کارشناسی ارشد
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی شخصیت -کارشناسی ارشد
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی عمومی -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانسـاخـتمان - کـارهای عـمومی سـاخـتمان -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعصنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذایی -کاردانی پیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکطـراحـی دوخـت -کاردانی پیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکطراحی پوشاک -کاردانی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریعـلمی کـاربـردی حسابـداری -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریمعماریعلمي- کاربردي معماري -کارشناسی ناپیوسته