فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۱ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي کامپيوتر-نرم افزار -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمـدیـریـت بـازرگـانی -کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمعماریعلمي- کاربردي معماري -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکمـهـنـدسی تکنولوژی الکترونیک -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـندسي تـکنولوژي بـرق قـدرت -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی اجـرائـی عـمران -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی اجـرائی عـمران - غیر مرتبط -کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریعـلمی کـاربـردی حسابـداری -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریگرافیکعلمی کاربردی ارتباط تصویر -کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت مالی -کارشناسی پیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکعلمی- کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت -کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت امور بانکی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحقوقحـقـوق -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیروانشناسیمشاوره-کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع غذایی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق - قدرت -کارشناسی پیوسته