فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي کامپيوتر-نرم افزار -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمـدیـریـت بـازرگـانی -کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمعماریعلمي- کاربردي معماري -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسي تکنولوژي مکانيک خودرو -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسي تکنولوژي تأسيسات حرارتي و برودتي -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکمـهـنـدسی تکنولوژی الکترونیک -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـندسي تـکنولوژي بـرق قـدرت -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی اجـرائـی عـمران -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی اجـرائی عـمران - غیر مرتبط -کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریعـلمی کـاربـردی حسابـداری -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریگرافیکعلمي کاربردي گرافیک - گرافیک -کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت مالی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت امور بانکی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحقوقحـقـوق -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي فناوري اطلاعات -کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمعمارینقشه کشي معماري - معماري -کاردانی ناپیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترکامپيوتر - نرم افزار کامپيوتر -کاردانی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمکانيک خودرو -کاردانی ناپیوسته