بانک اطلاعات کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفن
1سید اسماعیلنجفیریاستریاست102
2حسننژاد مقدممسئول حراستمسئول حراست110
3سید زهرامومنیکارشناس حراستکارشناس حراست110
4خدیجهقاضیانیروابط عمومیروابط عمومی131
5فائزهنجاتیمعاون پژوهشمعاون پژوهش107
6آزادهشاهمنصوریکارشناس پژوهشکارشناس پژوهش108
7هادیفقیه ملکیکارشناس فنی حرفه ایکارشناس فنی حرفه ای108
8رقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکارشناس مسئول کتابخانه130
9احمدعدالت پناهکارشناس مجلات پژوهشیکارشناس مجلات پژوهشی140
10خدیجهقاضیانیکارشناس سایتکارشناس سایت131