دفتر چه تلفن دانشگاه

ردیفنام واحدداخلی
11کارشناس آموزشی گروه کامپیوتر114
12کارشناس آموزشی گروه صنایع و مکانیک115
13واحد فارغ التحصیلان116
14کارشناس آموزشی گروه عمران119
15کارشناس آموزشی گروه معماری و گرافیک120
16مدیر آموزش121
17دانشکده علوم انسانی122
18مدیر دانشجویی128
19کارشناس دانشجویی123
20کارشناس صندوق رفاه و تغذیه124
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.