نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
سحر شکراللهیسحرشکراللهیکارشناس پژوهشآموزش108
سید وحید احمدیسید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیک - مدیریتآموزش115
مرجان پورنصیرمرجانپورنصیرکارشناس معماری - گرافیک - عمران - طراحی دوختآموزش120
زهرا احمد نژادزهرااحمد نژادکارشناس آموزشی برق - کامپیوتر- روانشناسی - حقوقآموزش113
فاطمه محدث دیلمیفاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
خدیجه قاضیانیخدیجهقاضیانیکارشناس روابط عمومیروابط عمومی131
رضا فتحیرضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
امین خلعتبریامینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
رقیه فلاحرقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130
زهرا زهرا سلیمان نژادزهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
هادی هادی انزاییهادیهادی انزاییکارشناس مالیمالی105
الهه صادقیالههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
صالح صالح اسدیصالحصالح اسدیمعاون اجرائی و عمرانیمعاونت اجرائی و عمرانی133
مهدی رحیمی امیر بندهمهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103
هادی فقیه ملکیهادیفقیه ملکیمسئول دوره های آزادمعاونت پژوهش108
سید احمد عدالت پناهسید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
محبوبه بحریمحبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیواحد اداری127