نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
الهه صادقیالههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
امین خلعتبریامینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
حسن نژاد مقدمحسننژاد مقدممسئول حراستواحد حراست110
خدیجه قاضیانیخدیجهقاضیانیکارشناس روابط عمومیروابط عمومی131
رضا فتحیرضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
رقیه فلاحرقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130
زهرا زهرا سلیمان نژادزهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
زهرا احمد نژادزهرااحمد نژادکارشناس آموزشی برق - کامپیوتر- روانشناسی - حقوقآموزش113
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
سحر شکراللهیسحرشکراللهیکارشناس پژوهشآموزش108
سید احمد عدالت پناهسید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
سید اسماعیل نجفیسید اسماعیلنجفیریاستواحد ریاست01154288851
سید وحید احمدیسید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیک - مدیریتآموزش115
صالح صالح اسدیصالحصالح اسدیمعاون اجرائی و عمرانیمعاونت اجرائی و عمرانی133
فاطمه محدث دیلمیفاطمهمحدث دیلمیمدیر آموزشآموزش121
فرهاد رضاییفرهادرضاییکارشناس دانشجوییواحد دانشجویی124
محبوبه بحریمحبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیواحد اداری127
محسن ایمنیمحسنایمنیمدیر پژوهشواحد پژوهش135