کارکنان

نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۵ مورد.
زهرا احمد نژاد

زهرا احمد نژاد

گروه : آموزش

×

زهرا احمد نژاد

گروهآموزش
سمتکارشناس برق
محل خدمتآموزش
ایمیل
تلفن۱۱۳
سید وحید احمدی

سید وحید احمدی

گروه : آموزش

×

سید وحید احمدی

گروهآموزش
سمتکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیک
محل خدمتآموزش
ایمیل
تلفن۱۱۵
محسن ایمنی

محسن ایمنی

گروه : پژوهش و فناوری - دانشجویی

×

محسن ایمنی

گروهپژوهش و فناوری - دانشجویی
سمتمدیر پژوهش
محل خدمتواحد پژوهش
ایمیل
تلفن۱۳۵
محبوبه بحری

محبوبه بحری

گروه : اداری - مالی

×

محبوبه بحری

گروهاداری - مالی
سمتکارشناس مسئول اداری - مالی
محل خدمتواحد اداری
ایمیل
تلفن۱۲۷
مرجان پورنصیر

مرجان پورنصیر

گروه : آموزش

×

مرجان پورنصیر

گروهآموزش
سمتکارشناس معماری- گرافیک
محل خدمتآموزش
ایمیل
تلفن۱۲۰
ندا حسینی

ندا حسینی

گروه : آموزش

×

ندا حسینی

گروهآموزش
سمتکارشناس اداری -مالی
محل خدمتبایگانی
ایمیل
تلفن۱۳۶
امین خلعتبری

امین خلعتبری

گروه : پژوهش و فناوری - دانشجویی

×

امین خلعتبری

گروهپژوهش و فناوری - دانشجویی
سمتکارشناس مسئول فناوری اطلاعات
محل خدمتسایت
ایمیل
تلفن۱۰۶
مهدی رحیمی امیر بنده

مهدی رحیمی امیر بنده

گروه : اداری - مالی

×

مهدی رحیمی امیر بنده

گروهاداری - مالی
سمتمعاونت اداری - مالی
محل خدمتمعاونت اداری - مالی
ایمیل
تلفن۱۰۳
فرهاد رضایی

فرهاد رضایی

گروه : پژوهش و فناوری - دانشجویی

×

فرهاد رضایی

گروهپژوهش و فناوری - دانشجویی
سمتکارشناس دانشجویی
محل خدمتواحد دانشجویی
ایمیل
تلفن۱۲۴
زهرا زهرا سلیمان نژاد

زهرا زهرا سلیمان نژاد

گروه : اداری - مالی

×

زهرا زهرا سلیمان نژاد

گروهاداری - مالی
سمتکارشناس مالی
محل خدمتمالی
ایمیل
تلفن۱۰۵
سحر شکراللهی

سحر شکراللهی

گروه : پژوهش و فناوری - دانشجویی

×

سحر شکراللهی

گروهپژوهش و فناوری - دانشجویی
سمتکارشناس کامپیوتر
محل خدمتآموزش
ایمیل
تلفن۱۰۸
الهه صادقی

الهه صادقی

گروه : آموزش

×

الهه صادقی

گروهآموزش
سمتمعاون آموزش
محل خدمتمعاونت آموزش
ایمیل
تلفن۱۱۸
صالح صالح اسدی

صالح صالح اسدی

گروه : اجرائی و عمرانی

×

صالح صالح اسدی

گروهاجرائی و عمرانی
سمتمعاون اجرائی و عمرانی
محل خدمتمعاونت اجرائی و عمرانی
ایمیل
تلفن۱۳۳
سجاد عباسپور

سجاد عباسپور

گروه : آموزش

×

سجاد عباسپور

گروهآموزش
سمتکارشناس مسئول فارغ التحصیلان
محل خدمتفارغ التحصیلان
ایمیل
تلفن۱۱۶
سید احمد عدالت پناه

سید احمد عدالت پناه

گروه : پژوهش و فناوری - دانشجویی

×

سید احمد عدالت پناه

گروهپژوهش و فناوری - دانشجویی
سمتمعاون پژوهش
محل خدمتمعاونت پژوهش
ایمیل
تلفن۱۰۷
رضا فتحی

رضا فتحی

گروه : پژوهش و فناوری - دانشجویی

×

رضا فتحی

گروهپژوهش و فناوری - دانشجویی
سمتکارشناس کارگاه و آزمایشگاه
محل خدمتساختمان کارگاه و آزمایشگاه
ایمیل
تلفن۱۳۷
هادی فقیه ملکی

هادی فقیه ملکی

گروه : پژوهش و فناوری - دانشجویی

×

هادی فقیه ملکی

گروهپژوهش و فناوری - دانشجویی
سمتکارشناس فنی حرفه ای
محل خدمتمعاونت پژوهش
ایمیل
تلفن۱۰۸
رقیه فلاح

رقیه فلاح

گروه : پژوهش و فناوری - دانشجویی

×

رقیه فلاح

گروهپژوهش و فناوری - دانشجویی
سمتکارشناس مسئول کتابخانه
محل خدمتکتابخانه
ایمیل
تلفن۱۳۰