نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۳ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
زهرا احمد نژادزهرااحمد نژادکارشناس آموزشی برق - کامپیوتر- روانشناسی - حقوقآموزش113
سید وحید احمدیسید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیک - مدیریتآموزش115
محسن ایمنیمحسنایمنیمدیر پژوهشواحد پژوهش135
محبوبه بحریمحبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیواحد اداری127
مرجان پورنصیرمرجانپورنصیرکارشناس معماری - گرافیک - عمران - طراحی دوختآموزش120
امین خلعتبریامینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
مهدی رحیمی امیر بندهمهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103
فرهاد رضاییفرهادرضاییکارشناس دانشجوییواحد دانشجویی124
زهرا زهرا سلیمان نژادزهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
سحر شکراللهیسحرشکراللهیکارشناس پژوهشآموزش108
الهه صادقیالههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
صالح صالح اسدیصالحصالح اسدیمعاون اجرائی و عمرانیمعاونت اجرائی و عمرانی133
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
سید احمد عدالت پناهسید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
رضا فتحیرضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
هادی فقیه ملکیهادیفقیه ملکیمسئول دوره های آزادمعاونت پژوهش108
رقیه فلاحرقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130
خدیجه قاضیانیخدیجهقاضیانیکارشناس روابط عمومیروابط عمومی131