نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۲۵ مورد.
عکسنامنام خانوادگیسمتمحل خدمتتلفنایمیل
 
زهرا احمد نژادزهرااحمد نژادکارشناس برقآموزش113
سید وحید احمدیسید وحیداحمدیکارشناس صنایع- حسابداری- مکانیکآموزش115
محسن ایمنیمحسنایمنیمدیر پژوهشواحد پژوهش135
محبوبه بحریمحبوبهبحریکارشناس مسئول اداری - مالیواحد اداری127
مرجان پورنصیرمرجانپورنصیرکارشناس معماری- گرافیکآموزش120
ندا حسینینداحسینیکارشناس اداری -مالیبایگانی136
امین خلعتبریامینخلعتبریکارشناس مسئول فناوری اطلاعاتسایت106
مهدی رحیمی امیر بندهمهدیرحیمی امیر بندهمعاونت اداری - مالیمعاونت اداری - مالی103
فرهاد رضاییفرهادرضاییکارشناس دانشجوییواحد دانشجویی124
زهرا زهرا سلیمان نژادزهرازهرا سلیمان نژادکارشناس مالیمالی105
سحر شکراللهیسحرشکراللهیکارشناس کامپیوترآموزش108
الهه صادقیالههصادقیمعاون آموزشمعاونت آموزش118
صالح صالح اسدیصالحصالح اسدیمعاون اجرائی و عمرانیمعاونت اجرائی و عمرانی133
سجاد عباسپورسجادعباسپورکارشناس مسئول فارغ التحصیلانفارغ التحصیلان116
سید احمد عدالت پناهسید احمدعدالت پناهمعاون پژوهشمعاونت پژوهش107
رضا فتحیرضافتحیکارشناس کارگاه و آزمایشگاهساختمان کارگاه و آزمایشگاه137
هادی فقیه ملکیهادیفقیه ملکیکارشناس فنی حرفه ایمعاونت پژوهش108
رقیه فلاحرقیهفلاحکارشناس مسئول کتابخانهکتابخانه130