فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع- مهندسی مالی -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیصنایعصنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذایی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع غذایی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران - سـازه -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران - آب و سازه‌های هیدرولیکی-کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران - مـدیـریـت سـاخت -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی اجـرائـی عـمران -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمراننـقشه بـرداری - نـقشه بـرداری -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانسـاخـتمان - کـارهای عـمومی سـاخـتمان -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکمـهـنـدسی تکنولوژی الکترونیک -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکالـکـترونیک - الـکـترونیک عمومی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکزبان انگلیسی -کارشناسی ارشد
هنر و معماریمعماریمهندسی معماری -کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمعماریمهندسی معماری -کارشناسی ارشد
هنر و معماریمعماریعلمي- کاربردي معماري -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریمعمارینقشه کشی معماری - معماری -کاردانی پیوسته
هنر و معماریمعماریمـهـندسی شـهرسـازی -کارشناسی پیوسته
هنر و معماریگرافیکارتباط تصویر -کارشناسی پیوسته