فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي کامپيوتر-نرم افزار -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوتر- نرم افزار -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترکامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق - الکترونیک -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق - سـیـسـتم هـای قـدرت -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرقمـهـندسي تـکنولوژي بـرق قـدرت -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقالـکـتروتکنیک - بـرق صنعتی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - مدارات مجتمع الکترونیک -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق - قدرت -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-تبدیل انرژی -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمکانیک خودرو -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتأسیسات - تهویه مطبوع -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتاسیسات-تبرید-کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی حرفه ای تاسیسات -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسي صنايع -کارشناسی پیوسته