فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
هنر و معماریمعمارینقشه کشی معماری - معماری -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیعمراننـقشه بـرداری - نـقشه بـرداری -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-تبدیل انرژی -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک -کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمعماریمهندسی معماری -کارشناسی ارشد
هنر و معماریمعماریمهندسی معماری -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسی کامپیوتر- نرم افزار -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع- مهندسی مالی -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع غذایی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها -کارشناسی ارشد
هنر و معماریمعماریمهندسی حرفه ای معماری -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی حرفه ای تاسیسات -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - مدارات مجتمع الکترونیک -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي کامپيوتر-نرم افزار -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسي صنايع -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترمهندسي تکنولوژي نرم افزار کامپيوتر -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمکانیک خودرو -کاردانی پیوسته