فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۶۵ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیعمراننـقشه بـرداری - نـقشه بـرداری -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانسـاخـتمان - کـارهای عـمومی سـاخـتمان -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکمـهـنـدسی تکنولوژی الکترونیک -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکالـکـترونیک - الـکـترونیک عمومی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکزبان انگلیسی -کارشناسی ارشد