فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیبرقمهندسی برق - مدارات مجتمع الکترونیک -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق - قدرت -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی مکانیک-تبدیل انرژی -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمکانیک خودرو -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتأسیسات - تهویه مطبوع -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتاسیسات-تبرید-کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکمهندسی حرفه ای تاسیسات -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسي صنايع -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع - بهینه سازی سیستم ها -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع- مهندسی مالی -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیصنایعصنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذایی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعمهندسی صنایع غذایی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران - سـازه -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران - آب و سازه‌های هیدرولیکی-کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران - مـدیـریـت سـاخت -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی اجـرائـی عـمران -کارشناسی ناپیوسته