فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم انسانیحقوقحقوق -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحقوقحقوق جزا و جرم شناسی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیحسابداریحـسـابـداری -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحسابداریعـلمی کـاربـردی حسابـداری -کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریحـسابـداری بـازرگـانی - حـسابـداری -کاردانی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداری -کارشناسی ارشد
علوم انسانیحسابداریحسابداری مدیریت -کارشناسی ارشد
علوم انسانیتربیت بدنیتـربـیـت بـدنی -کاردانی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمـدیـریـت بـازرگـانی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت امور بانکی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت مالی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت مالی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانی- بازاریابی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیمدیریتمدیریت فناوری اطلاعات -کسب و کار الکترونیک -کارشناسی ارشد
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیروانشناسیمشاوره-کارشناسی پیوسته
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی عمومی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی شخصیت -کارشناسی ارشد
علوم انسانیزبان انگلیسیزبان انگلیسی -کارشناسی پیوسته
هنر و معماریمعماریمهندسی معماری -کارشناسی پیوسته