فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۶۱ تا ۶۵ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیروانشناسیمشاوره-کارشناسی پیوسته
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی عمومی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی شخصیت -کارشناسی ارشد
علوم انسانیزبان انگلیسیزبان انگلیسی -کارشناسی پیوسته