فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
هنر و معماریگرافیکعلمی کاربردی ارتباط تصویر -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریگرافیکگـرافـیـک - گـرافـیـک -کاردانی پیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکطـراحـی دوخـت -کاردانی پیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکطراحی پوشاک -کاردانی ناپیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکعلمی- کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکتکنولوژی طراحی دوخت -کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیحقوقحقوق -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحقوقحقوق جزا و جرم شناسی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیحسابداریحـسـابـداری -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحسابداریعـلمی کـاربـردی حسابـداری -کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریحـسابـداری بـازرگـانی - حـسابـداری -کاردانی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداری -کارشناسی ارشد
علوم انسانیحسابداریحسابداری مدیریت -کارشناسی ارشد
علوم انسانیتربیت بدنیتـربـیـت بـدنی -کاردانی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمـدیـریـت بـازرگـانی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت امور بانکی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت مالی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمدیریت مالی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیمدیریتمدیریت بازرگانی- بازاریابی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیمدیریتمدیریت فناوری اطلاعات -کسب و کار الکترونیک -کارشناسی ارشد