فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
هنر و معماریطراحی پوشاکطـراحـی دوخـت -کاردانی پیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکطراحی پوشاک -کاردانی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریعـلمی کـاربـردی حسابـداری -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریمعماریعلمي- کاربردي معماري -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریگرافیکعلمی کاربردی ارتباط تصویر -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکعلمی- کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیکامپیوترکامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر -کاردانی پیوسته
هنر و معماریگرافیکگـرافـیـک - گـرافـیـک -کاردانی پیوسته
علوم انسانیمدیریتمـدیـریـت بـازرگـانی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق - الکترونیک -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق - سـیـسـتم هـای قـدرت -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیبرقمـهـنـدسی بـرق - قدرت -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکمـهـنـدسی تکنولوژی الکترونیک -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیبرقمـهـندسي تـکنولوژي بـرق قـدرت -کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی اجـرائـی عـمران -کارشناسی ناپیوسته
هنر و معماریمعماریمـهـندسی شـهرسـازی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران - آب و سازه‌های هیدرولیکی-کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران - سـازه -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانمـهـندسی عـمـران - مـدیـریـت سـاخت -کارشناسی ارشد