فهرست رشته های تحصیلی

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلینوع رشته تحصیلیمقطع تحصیلی
هنر و معماریگرافیکارتباط تصویر -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیبرقالـکـتروتکنیک - بـرق صنعتی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکالـکـترونیک - الـکـترونیک عمومی -کاردانی پیوسته
علوم انسانیتربیت بدنیتـربـیـت بـدنی -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتأسیسات - تهویه مطبوع -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیمکانیکتاسیسات-تبرید-کاردانی پیوسته
هنر و معماریطراحی پوشاکتکنولوژی طراحی دوخت -کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانیحسابداریحـسـابـداری -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحـسابـداری بـازرگـانی - حـسابـداری -کاردانی پیوسته
علوم انسانیحسابداریحسابداری -کارشناسی ارشد
علوم انسانیحسابداریحسابداری مدیریت -کارشناسی ارشد
علوم انسانیحقوقحقوق -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیحقوقحقوق جزا و جرم شناسی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی -کارشناسی پیوسته
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی شخصیت -کارشناسی ارشد
علوم انسانیروانشناسیروانشناسی عمومی -کارشناسی ارشد
علوم انسانیزبان انگلیسیزبان انگلیسی -کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیالکترونیکزبان انگلیسی -کارشناسی ارشد
فنی و مهندسیعمرانسـاخـتمان - کـارهای عـمومی سـاخـتمان -کاردانی پیوسته
فنی و مهندسیصنایعصنایع غذایی - کنترل کیفیت مواد غذایی -کاردانی پیوسته