روز عرفه

۲۰ مرداد ۱۳۹۸

روز عرفه (روز نیایش)
روز تعاون

۱۳ شهریور ۱۳۹۸

روز تعاون- روز بزرگداشت ابوریحان بیرونیقیام ۱۷ شهریور

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

قیام 17 شهریور و کشتار جمعی از مردم به دست ماموران شاهی پهلوی

روز شعر و ادب فارسی

۲۷ شهریور ۱۳۹۸

روز شعر و ادب فارسی- روز بزرگداشت استاد سید محمدحسین شهریار

روز آتش‌نشانی و ایمنی

۰۷ مهر ۱۳۹۸

روز آتش‌نشانی و ایمنی- روز بزرگداشت فرماندهان شهید دفاع مقدس- روز بزرگداشت شمس