شب قدر

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

شب قدر 


ضربت خوردن حضرت علی (ع)

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

ضربت خوردن حضرت علی (ع)- لغو امتیاز تنباکو به فتوای آیت الله میرزا حسن شیرازی


شب قدر

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

شب قدر- روز پاسداشت زبان فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسیشب قدر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

شب قدرفتح خرمشهر

۰۳ خرداد ۱۳۹۹

فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثار و پیروزی


عید سغید فطر

۰۴ خرداد ۱۳۹۹

عید سغید فطر- روز دزفول- روز مقاومت و پایداری