زمان حذف ترم

تاریخ برگزاری : ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ آموزشی