شروع امتحانات عملی

تاریخ برگزاری : ۰۵ خرداد ۱۳۹۷ آموزشی