شروع امتحانات عملی

تاریخ برگزاری:۰۵ خرداد ۱۳۹۷ آموزشی