روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

تاریخ برگزاری:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناسبات