روز بزرگداشت حکیم عمر خیام

تاریخ برگزاری : ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ مناسبات