اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی

تاریخ برگزاری:۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ پژوهشی

اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی