اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی

تاریخ برگزاری : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ پژوهشی

اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی