اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی

تاریخ برگزاری:۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ پژوهشی

اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی