اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی

تاریخ برگزاری:۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ پژوهشی

اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی