اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی

تاریخ برگزاری : ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ پژوهشی

اولین دوره کشوری مسابقات سازه های ماکارونی