روز گفتگوی تمدنها

تاریخ : ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

روز گفتگوی تمدنها- روز جهانی صلح