آخرین مهلت حذف اضطراری ( تک درس )

تاریخ برگزاری:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ آموزشی

آخرین مهلت حذف تکدرس )اضطراری(