روز صنعت و معدن

تاریخ برگزاری : ۱۰ تیر ۱۳۹۹ مناسبات

 روز صنعت و معدن