فتح خرمشهر

تاریخ برگزاری : ۰۳ خرداد ۱۳۹۹ مناسبات

فتح خرمشهر در عملیات بیت المقدس و روز مقاومت ایثار و پیروزی