برگزاری امتحان پایانی دوره های زبان مقدماتی

تاریخ برگزاری : ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ آموزشی