روز جهانی تئاتر

تاریخ برگزاری : ۰۷ فروردین ۱۳۹۹ مناسبات